Course Description

2009, Fall

  Mon Tues Wed Thurs Fri
D1


 

       
D2 心理語言學
許洪坤
LB506
 
句法學
李子瑄
LC302
 
語言邏輯
李子瑄
LB506
 
發 音 學
洪振耀老師
LB506
 
文化歷史心理學經典導讀
洪振耀
AV216
LB506
 
 
D3 音 韻 學
吳瑾瑋
LB509
句法理論與分析
湯廷池
譯研所
 
D4
D5   研究工作與學術論文寫作指引
魏思齊
LB506
 
語 意 學
陳永禹
SF310
 
  索緒爾:語言學與結構主義
陳永禹
LB506
 
詞法理論與分析
湯廷池
譯研所教室
 
D6
D7    
D8    


                             Course Schedule Download